http://www.fayifa.com/yfct/20181112/44162221633/oe17861326.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/44162221635/oe17861327.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/44162221637/oe17861328.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/44162221641/oe17861329.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/48162222596/oe17861352.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/48162222598/oe17861353.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/48162222608/oe17861354.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/45162222612/oe17861355.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/44162222613/oe17861356.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/47162222618/oe17861357.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/44162222619/oe17861358.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/47162222620/oe17861359.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/46162222622/oe17861360.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/45162222623/oe17861361.html http://www.fayifa.com/yfct/20181112/48162222628/oe17861362.html
您现在的位置:首页 > 股票 > 正文

雅本化学年报拟10转5派0.6元


时间:2018-11-11 02:31:43 来源:网络

中国证券网讯(记者 骆民)雅本化学披露年报。公司2017年实现营业收入1,207,829,069.32元,同比增长82.57%;实现归属于上市公司股东的净利润73,169,190.21元,同比增长351.52%;基本每股收益0.1363元/股。公司2017年度利润分配预案为:以642206314为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

上一篇:降准背景下军工股持续上攻
下一篇:溢多利:子公司收到美国FDA进口警示